Tyto stránky Vás seznámí :
  • s problematikou měření a vyúčtování teplé vody
  • s dopady novely zákona č. 458/2000 Sb

Otázky a odpovědi

ZMĚNY V ENERGETICKÉM ZÁKONĚ - dopady novely zákona č. 458/2000 Sb

Jak bude vypadat zavedení novely do praxe ( popis změn viz úvod ) , Vám přiblížíme pomocí následujících otázek a odpovědí.

 

Jak bude probíhat rozúčtování nákladů ?

Jakým způsobem se budou rozúčtovávat náklady na teplou vodu po případné instalaci měřícího zařízení mezi jednotlivé odběratele (družstva, společenství vlastníků jednotek, atp.)?

Náklady na teplou vodu budou i nadále rozúčtovány na jednotlivé odběratele poměrově. Typ měřidla, způsob měření a stav rozvodných sítí jiné rozúčtování nákladů, než poměrové, neumožňuje!

Jediným rozdílem z pohledu odběratele je pak nahrazení součtu odečtů bytových vodoměrů v příslušném objektu odečtem jednoho nově osazeného měřícího zařízení na vstupu do objektu, což je v běžné praxi bez významu a hlavně odběrateli nepřináší úsporu v nákladech na teplou vodu!

Z pohledu konečných spotřebitelů (vlastníků bytů, nájemníků) se pak nemění vůbec nic, pro potřeby rozúčtování budou i nadále používány stávající bytové vodoměry a způsob rozúčtování zůstane tedy opět poměrový.

Kdo, kam a jak se měřící zařízení nainstaluje?

Nedojde-li k dohodě o způsobu rozdělení nákladů na teplou vodu, nainstaluje dodavatel tepla na vstupu do objektů měřící zařízení teplé vody na vhodném místě (např. sklep). Vybrané místo musí být zajištěno proti neoprávněné manipulaci. Náklady na přípravu takového místa nese v tomto případě odběratel. Měřící zařízení není možné instalovat na libovolné místo ve vašem objektu, a proto nelze vyloučit, že bude nezbytné provést z vaší strany přeložku části vnitřního rozvodu TV podle požadavků technických podmínek výrobce a přivést k tomuto místu přívod elektrické energie 230V.

Kdo bude platit instalaci měřícího zařízení?

Část nákladů za měřící zařízení a jeho instalaci zaplatí zákazník přímo a zbylé náklady zaplatí ve zvýšené ceně teplé vody.

Může mít osazené měřící zařízení vliv na kvalitu dodávky teplé vody?

V závislosti na instalovaném druhu měření, může docházet ke zhoršení parametrů dodávky teplé vody (např. v důsledku tzv. tlakové ztráty nebude možno zajistit funkční cirkulaci a tím bude ohrožena kvalita dodávky teplé vody do bytových jednotek na konci vnitřních rozvodů, apod.). To si může vyžádat další investice na straně odběratelů.

Přinese instalace měřícího zařízení úspory?

V konečném výsledku určitě ne. Zkušenost se zabudováním měřícího zařízení prokázala, že případné úspory nejsou dosahovány změnou způsobu měření, ale eliminací ztrát ve vnitřních rozvodech v domech a odstraňováním dalších nedostatků. Instalace měřícího zařízení představuje značné investiční náklady, které se pohybují v rozmezí 50 - 100 tisíc korun na jedno měřící místo. Další náklady vzniknou provozem zařízení - spotřeba elektrické energie, náklady na pravidelnou údržbu (revize zařízení, ověření měřidel,…). Závěr tedy zní, že konečný spotřebitel osazením samostatného měřícího zařízení teplé vody pro jednotlivé objekty neušetří, naopak v závislosti na rozhodnutí každého z dodavatelů zaplatí více.


Jak máme tedy ušetřit?

Rozhodli jsme se, že instalaci měřícího zařízení nechceme. Hrozí nám nějaký postih?

V žádném případě ne. Pokud s instalací měřícího zařízení z výše popsaných důvodů nesouhlasíte, zašlete Vašemu dodavateli tepla vyplněný formulář

 

NOVĚ - Kdo v rámci SVJ rozhoduje o uzavření dohody o způsobu rozdělení nákladů na teplou vodu ?

NOVĚ - Jaké většiny (kvora) je případně zapotřebí k přijetí usnesení shromáždění SVJ ?